Sacerdotisa. 63 x 44 Gouache y anilinas. 1985 © Jose Vicente Santamaria
© Jose Vicente Santamaria